Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาลบนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง’’

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาลบนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง’’ ในการอรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM) ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 3 อาคาร สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Print Email