Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

February 2016

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 9 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
968

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "พอเพียงอย่างไรในอุดมศึกษาไทย"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "พอเพียงอย่างไรในอุดมศึกษาไทย" ในการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่อง เดินหน้าอุดมศึกษาไทย" ณ โรงแ... read more..

Blog
834

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม"

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม" ในหลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 25 ... read more..

Blog
729

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ขยะจากใจ’’ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ 3R เป็นประธานและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ขยะจากใจ’’ ในงาน ทอดผ้าป่า 3R “ขยะจา... read more..

Blog
853

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ" ในหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระด... read more..

Blog
802

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 8 ซึ่ง... read more..

Blog
724

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2/2559 ซึ่งทางกรม... read more..

Blog
721

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงาน“เทิด ด้วย ทำ เรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงาน "เทิด ด้วย ทำ เรียนรู้สู่การล... read more..

Blog
626

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบ... read more..

Blog
709

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดทุ่งเศรษฐี

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดป้ายพระอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ร่วมทั้งปิดทองฝังลูกนิมิต และวางศิลาฤ... read more..

Results 1 - 9 of 9