Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

March 2014

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 14 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1131

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวโน้มของการพัฒนาตามพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการขับเคลื่อนขยายผล

วันที่ 28 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวโน้มของการพัฒนาตามพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการขับเคลื่อนขยายผล ในการอบรม “หลั... read more..

Blog
1163

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้จัด read more..

Blog
1132

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 18 มีนาคม 2557 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้แก่คณะผู้บริหาร กฟผ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหา read more..

Blog
1267

เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ บ้านบุญบวงสรวง ยังเป็นสถานที่อบรมพลัง... read more..

Blog
1271

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างภาวะผู้นำในมหาวิทยาลัย” โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2557 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างภาวะผู้นำในมหาวิทยาลัย” ใน โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารใหม่ สายวิชาการ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิ... read more..

Blog
1076

เป็นประธานในพิธีปล่อยช้าง 3 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2557

วันที่ 13 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติ พร้อมด้วย นายสมชัย อภิวัฒนาพร ประธานกรรมการยาสูบ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และ... read more..

Blog
969

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง” ในงานโครงการ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค”

วันที่ 12 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง” ในงานโครงการ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาช... read more..

Blog
1777

เป็นประธานการประชุมมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557

วันที่ 10 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 ณ อาคารสำนักง... read more..

Blog
896

เป็นประธานประชุมมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 7 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานประชุมมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษ... read more..

Blog
927

เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาวิชาการ Advance in Diabetes Education for Self - Management

วันที่ 7 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาวิชาการ Advance in Diabetes Education for Self - Management และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรคเ... read more..

Blog
969

เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25

 วันที่ 6 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2557 ณ ฮอลล... read more..

Blog
954

เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)

วันที่ 6 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 56 จำนวน 117 คน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ... read more..

Blog
3232

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards ประจำปี 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

วันที่ 5 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Awards ประจำปี 2557 โดยซีพี ออลล์ ร่วมกับ 5 องค์กรสำคัญ ได้แก่ สภาอุตสา... read more..

Blog
915

เป็นประธานการประชุมสมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยครั้งที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2557ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมสมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยครั้งที่1 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาป... read more..

Results 1 - 14 of 14