Secretary General of the Chaipattana Foundation

TON 4788

TON 4785

TON 4815

TON 4828

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมรับรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี “ Anti-corruption awards 2012” ส่งเสริมการต้านคอร์รับชั่น ประจำปี 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

Print Email

วันที่ 30 พฤศจกายน 2564

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานนพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 20 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ กันตนาสตูดิโอ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและเลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2564 ณ ห้องประชุมมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

IMG 9499IMG 9497IMG 9502IMG 9507

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564-2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารไทยเบฟควอเตอร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม

Print Email

ตัน 0283

ตัน 0274

TON 0361

ตัน 0082

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายสุเมธ ตันติเวกุล ออล ออลออน องค์กรปัญญาพัฒนาเป็นเติ... เขียงเขียงอาจาดสูจของประเทศไทยได้ไม่เกินความตั้งใจและสร้างสรรค์งานล...ี โชว์พิเศษ Virtual Expo ของไทยและเข้าร่วมในโครงการนี้ดิสนีย์พัฒนา ได้ร่วมเคียรเคียร แครอทของเข... แบบออนไลน์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ภัทรพัฒน์" ชี้ออนไลน์ด้วย

Print Email

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางประเทศไทย เพื่อรับมือกับสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ในยุควิถีใหม่ ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณชั้น 5 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งเป็นการจัดประชุมออนไลน์ แบบถ่ายทอดสด

Print Email

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาลบนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง’’ ในการอรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM) ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 3 อาคาร สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Print Email

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย” ณ ห้องบรรยายชั้น 9 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายออนไลน์เรื่อง“วิถีผู้นำศาสตร์พระราชา” ณ สถาปันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Print Email