Secretary General of the Chaipattana Foundation

 

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้นำที่ครองใจประชาชนกับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารจอดรถอาคารรัฐประศาสนภักดี

Print Email

IMG 6310

IMG 6316

IMG 6312

IMG 6354

วันที่ 26 กันยายน 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายตามหัวข้อศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม 

Print Email

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 ในหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องศักดิ์ดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า

Print Email

ด.ช.สุเมธติตันกุลและตรวจสอบมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชุมชน 9 วันที่ 20 กันยายน 2566

 

Print Email

วันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริ  เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี 

Print Email

วันที่ 7 กรกฏาคม 2566

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรบรรยายโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 14 ในหัวข้อหลักธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลในการบริหารองศ์กรเพื่อความโปร่งใส่ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Print Email

วันที่ 6 กรกฏาคม 2566

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 5 สำหรับการพัฒนาศักยภาพในกลุ่มผู้บริหารระดับกลางถึงสูง เพื่อพัฒนาความสามารถทางวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

Print Email

 

วันที่ 29 มิถุนยายน 2566

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "โครงการความเป็นจิตรลดา : ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับมูลนิะฺชัยพัฒนา" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นจิตรลดา มีความจงรักภักดี เป็นคนดี รักองค์กร ใฝ่เรียนรู้

Print Email

IMG 3707IMG 3709IMG 3708

วันที่ 12 มกราคม 2566

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในหลักสูต “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช.) รุ่นที่ 15 ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณห้องประชุม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Print Email

IMG 3683

IMG 3693

IMG 3700

IMG 3701

 

วันที่ 11 มกราคม 2566 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน Thailand HR Day 2022 และมอบรงวัลโครงการ Thailand HR Day 2022 ที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Print Email