Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานในสังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย” ณ ห้องบรรยายชั้น 9 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print Email