Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

July 2018

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 10 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1155

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงดำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงดำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการ read more..

Blog
1984

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดงานการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561 ด้วยมูลนิธิข้าวไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)ร่วมกั read more..

Blog
1166

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติด้านการบริหารน้ำชุมชนบ้านหนองตาจอน

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติด้านการบริหารน้ำชุมชนบ้านหนองตาจอน read more..

Blog
1112

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะนักศึกษา จากหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้นำคณะนักศึกษา จากหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า เ read more..

Blog
1110

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“เดินตามรอยเท้าพ่อ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยสถาปันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบ read more..

Blog
1043

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“ปรัชญาการเป็นข้าราชการ ประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ” ด้ว read more..

Blog
1188

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห read more..

Blog
1082

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย”

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย” ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลจัด“ โครงการพัฒนาหัวหน้าภาค read more..

Blog
1009

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระ read more..

Blog
1019

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน”

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน” ด้วยกระทรวงคมนาคมจัดโครงการฝึกอ read more..

Results 1 - 10 of 10