Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

June 2012

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 8 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
646

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาพยาบาล” ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาพยาบาล” วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร read more..

Blog
740

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวเพชรบุรี ณ ห้องอาหาร เพลิน ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร read more..

Blog
606

เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 15 มิถุนายน 2555ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ภายใน read more..

Blog
795

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 14 มิถุนายน 2555ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารร read more..

Blog
651

วันที่ 12 มิถุนายน 2555ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นประธาน จัดการประกาศผลเครือข่ายทรัพยากรน้ำ read more..

Blog
554

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาให้สัมภาษณ์กับทางคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาอนุญาตให้คณะจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าพบและสัมภาษณ์ เนื่องจากทางสำนักงานฯได้จัดทำ read more..

Blog
561

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ แสดงความขอบคุณจากท่านลามะ ในโอกาส “วันวิสาขบูชา” ปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2555ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ แสดงความขอบคุณจากท่านลามะ  Acharya Karma Sangbo Sherpa, Vice Chairman Lumbini Development Trust เ read more..

Blog
645

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ ในโครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนา read more..

Results 1 - 8 of 8