Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

February 2013

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 6 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1124

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม read more..

Blog
1087

รับรางวัลนิยมไทยดีเด่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในงาน “ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ” ของสมาคมนิยมไทย พร้อมมอบรางวัลนิยมไทยดีเด่นให้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ read more..

Blog
1187

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พระราชปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มห read more..

Blog
2906

เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร ในพิธีปิดโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา(4)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร ในพิธีปิดโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษา read more..

Blog
1232

เป็นประธานเปิดงานปิดทองผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์2556ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดงานปิดทองผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดเก่าโบราณ ตลาดหนองมนบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-17 กุ... read more..

Blog
1114

เป็นองค์ปาฐก ปาฐกถาพิเศษ "ทศพิธราชธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

วันที่ 8 กุมภาพันธ์2556ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์ปาฐก ปาฐกถาพิเศษ "ทศพิธราชธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในงานนิทรรศการสัปดาห์จริยธรรมการจัดการธุรกิจ จริยธรรมสู่ AE read more..

Results 1 - 6 of 6