Secretary General of the Chaipattana Foundation

Monthly Archive

January 2010

Welcome to our Archives page. On this page you will find totaly 5 of our articles broken down into Months and Years.
Blog
1049

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลัดกระทรวงตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 28 มกราคม 2553ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลัดกระทรวงตามรอยพระยุคลบาท” โดยสำนักงาน ก.พ. ดัตระหนักถึงความสำคัญในการพพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็... read more..

Blog
1065

วิทยากรสอนบรรยาย เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม”

วันที่ 28 มกราคม 2553ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรสอนบรรยาย เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม” หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 15 โดย... read more..

Blog
1105

วิทยากร บรรยาย เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 28 ธันวาคม 2552ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยยาย เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข read more..

Blog
1095

ร่วมการสัมนาทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฉบับที่ 11 เรื่อง “กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนา”

วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมการสัมนาทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฉบับที่ 11 เรื่อง “กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนา” ณ ห้อง 314 ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ ชั้น... read more..

Blog
1173

ประธานการประชุม คณะกรรมการสรรหา มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 23 ธันวาคม 2552ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสรรหา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 608 สำนักงานมูลนิ... read more..

Results 1 - 5 of 5