Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2/2557 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Print Email