Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงตนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงตนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 13 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 คน ณ ห้องประชุม 1A ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

Print Email