Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยาย วิชา”ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม”วันที่ 11 ตุลาคม 2555
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม” ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการจัดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 61 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 (อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

Print Email