Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เกษตรสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาชาติไทยยั่งยืน”

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เกษตรสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาชาติไทยยั่งยืน” ในโครงการ New Gen Hug Knowledge Edutainment Camp จัดโดย ธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ณ ห้อง convantion hall ชั้น 3 อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Print Email