Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรให้ยั่งยืน"


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง "ปฏิรูปประเทศไทยอย่างไรให้ยั่งยืน" ภายในงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร

Print Email