Secretary General of the Chaipattana Foundation


23 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการจัดทำหนังสือ “๘ ทศวรรษ ฉัตรแก้วของแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคท ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า

Print Email


16 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดงานโครงการเวทีท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2551 เรื่อง "ผนึกกำลัง สร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" พร้อมกับ แถลงข่าว "เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"โดย กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธ์การบริหารงานท้องถิ่นและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารขของผู้นำ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ในบริบทของท้องถิ่น โดยมุ่งให้เกิดภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั่งภาคราชการ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

Print Email


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน" สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร การบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน บริหารคน และจิตรใจ โดยถือหลักคุณธรรม ณ โรงแรมรอยัล ปรินส์เซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

Print Email
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัม นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2551” โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2551” โดยมุ่งเน้นคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมข้าว ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าวของไทย ณ ห้องรับรองพระจอมเกล้า ชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Email


8 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 20 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Print Email

6 พฤษภาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ระหว่าง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว (ผู้ลงนาม) นายวิทยา ฉายสุวรรณ รองอธิบดีกรมการข้าว (พยาน) นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว (พยาน) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย (ผู้ลงนาม) นายมีชัย วีระไวทยะ รองประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย (พยาน) ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย (พยาน) มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามส่งเสริมและพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ผนึกกำลังมุ่งอนุรักษ์คุ้มครองพันธุกรรม ควบคู่วิจัย แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าวครบวงจร หวังชูไทยรักษาตำแหน่งผู้นำด้านข้าวของตลาดโลกอย่างครบวงจรในระยะยาว ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

Print Emailเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลเขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกเทปรายการ จารึกไว้ในแผ่นดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ 5) ได้ดำเนินการผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยผลิตเป็นสารคดีสั้น ความยาว 1 นาที ออกอากาศวันจันทร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 19.59 น.

Print Email

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ พร้อมด้วย นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมในพิธี โดยในพิธีประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นปาฐกถาเรื่อง “ภูมิสังคมอัมพวากับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เดินชมระบบนิเวศน์สวนผลไม้อัมพวา รับฟังการขับเสภาบรรยายพันธุ์พืชพื้นเมือง และชมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชมเพลงเรือ เพลงพวงมาลัย และเพลงแหล่ประจำจังหวัด ชมนิทัศการวิถีชีวิตชาวอัมพวา ลงเรือชมการบรรเลงดนตรีไทย 2 ฝั่งคลอง และชมวิถีชีวิตที่อยู่ริม 2 ฝั่งคลองอัพวา ชมการบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง จากวงไทยบรรเลง และชมภาพยนต์กลางคลอง

Print Email


30 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินจาก บริษัท พนมรุ้ง ร่วมกับ 9 เซฟดัง มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายตำราอาหาร “เมนูข้าวกับ 9 เซฟดัง” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 50,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สำนักพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Print Email
29 เมษายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นประธานเปิดงาน ครอบครัวเดียวกัน สานสัมพันธ์ วันสถาปนา 39ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และ กฟผ.มอบเงินสนับสนุน ให้กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 1,000,000 บาท ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

Print Email