Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่17 กันยายน 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานและมอบรางวัล ภายในงาน สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2020 ณห้อง พิรัช ฮอลล์ ชั้น 2 ไบเทค บางนา

Print Email

IMG 6806

IMG 6806

IMG 6806IMG 6806

วันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"เวียดนามในมุมมองของข้าพเจ้า" ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 10 ศูนย์ประชุม C Asean อาคาร CW Tower

Print Email

IMG 6784

IMG 6784

IMG 6784

IMG 6784

วันที่ 13 กันยายน 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า

Print Email

 

IMG 6722

IMG 6722

IMG 6722

IMG 6771

วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกระประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 6645

IMG 6645

IMG 6645

IMG 6645

วันที่ 5 กันยายน 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายอบรมในหัวข้อวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7

Print Email

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ภายในงานมีการสรุปผลงานโครงการ “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Print Email

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 9 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กปร. และ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันนเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print Email

IMG 6364 Medium

IMG 6364 Medium

IMG 6364 MediumIMG 6364 Medium

         วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายสด หัวข้อวิชา "ศาสตร์พระราชา เรื่อง ศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 3 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ

Print Email

116767417 3033191613396080 6813288109977165391 o

116767417 3033191613396080 6813288109977165391 o

116767417 3033191613396080 6813288109977165391 o

116767417 3033191613396080 6813288109977165391 o

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สอนบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Print Email

116341308 3030531313662110 6728826552288560130 o

116341308 3030531313662110 6728826552288560130 o

116341308 3030531313662110 6728826552288560130 o

116341308 3030531313662110 6728826552288560130 o

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย และพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Print Email