Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และประธานการประชุมโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Print Email

IMG 0905

IMG 0895

IMG 0905

IMG 0910

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค) จะดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง(นบก) รุ่นที่ 2/2562

Print Email

IMG 0771

IMG 0805

IMG 0793

IMG 0818

วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “โครงการพระราชดำริ กับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื่น” ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Print Email

IMG 0672 Small

IMG 0669 Small

IMG 0680 Small

IMG 0686 Small

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “สถาบันหลักของชาติกับความั่นคงของชาติ”ด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้เปิดการศึกาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 61 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Print Email

IMG 0563 Small

IMG 0584 Small

IMG 0564 Small

IMG 0609 Small

วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดดครงการฝึกอบรบ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

Print Email

67728308 2241983595850223 4529906740145160192 n Small

67821973 2241983709183545 6710966475370266624 n Small

67618025 2241983645850218 5017504189597614080 n Small

67544609 2241984162516833 9153425857329496064 n Small

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Print Email

IMG 0504 Small 

IMG 0504 Small

IMG 0504 Small

IMG 0504 Small

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

     ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายหัวข้อ “รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย” ในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ณ อาคารมหาจุฬาลงกณ์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย 

Print Email

IMG 0440 Small

IMG 0440 Small

IMG 0440 Small

IMG 0440 Small

IMG 0440 Small

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

     ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงตนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ในหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 18 ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

Print Email

IMG 0415 Small

IMG 0423 Small

IMG 0417 Small

IMG 0425 Small

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Print Email

IMG 0400 Small

IMG 0402 Small

IMG 0403 Small

IMG 0410 Small

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์พระราชากับการน้อมนำสู่การปฏิบัติ” ด้วย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดให้มีการบรรยายหลักสูตรให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัท ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Print Email