Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 3000 SmallIMG 3000 SmallIMG 3000 SmallIMG 3000 Small

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการบรรยาย หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. รุ่นที่ 5 ในหัวข้อ "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า

Print Email

IMG 2944 SmallIMG 2944 SmallIMG 2944 SmallIMG 2944 Small

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ 39 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

Print Email

IMG 3307

IMG 3292

IMG 3282

IMG 3314

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ การสืบพันธุ์พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9” บมช.) รุ่น 12 ณ สำนักข่าวสาธารณสุขแห่งชาติ

 

Print Email

IMG 3256

IMG 3254

IMG 3261

IMG 3271

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ คุณธรรมและระบบการบริหารสำหรับผู้บริหาร” กับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

 

Print Email

IMG 3180

IMG 3191

IMG 3198

IMG 3227

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคีรีธรรมการกุศล“ มั่นคงในธรรม” คณะศาสนศาสตร์และพระสังฆราช จิตอาสาจัดงาน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 

Print Email

ETH 6606

AOD 9835

ETH 6674

ETH 6815

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการสภาผู้แทนราษฎรรับทราบการจัดทำโครงการประชุมวิชาการระดับสูงด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม Education Congress (10th WEEC)” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพฯ

Print Email

IMG 2761

IMG 2739

IMG 2739

IMG 2765

วัล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศได้เปิดหลักสูตรการศึกษาที่ 54 ณ วิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศาตร์ศึกษาทหารอากาศ

Print Email

IMG 2605

IMG 2610

IMG 2607

IMG 2633

วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ความเป็นผู้นำตามรอยพระยุคลบาท”ด้วยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่น 78 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ

Print Email

วันที่ 24 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email

วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ณ ห้องอบรมชั้น 8 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดื ศูนย์ราชการ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Print Email