Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 1962

IMG 1966

IMG 1965

IMG 1968

วันที่ 19 ก.ย. 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ การมีส่วนร่วมในวัยเกษียณ” ด้วยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขต 10

 

Print Email

วันที่ 18 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email

IMG 1722

IMG 1728

IMG 1692

IMG 1746

วันที่ 12 ก.ย. 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการการพัฒนาวิทยากรบรรยายเรื่อง“ พระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญ” ด้วยวิทยฐานะและพระสังฆราช รายงานประจำปี 2552

Print Email

IMG 1640

IMG 1637

IMG 1647

IMG 1652

วันที่ 11 กันยายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการตัดสินการประกวดนวตกรรมข้าวไทยปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Print Email

IMG 1516

IMG 1526

IMG 1531

IMG 1564

วันที่ 11 กันยายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรบรรยายเรื่อง“ พระมหากษัตริย์” ด้วยหอการค้าไทยกำหนดให้มีผู้ร่วมโครงการรุ่นใหม่ ด์ไชน่าเยาวราชกทม.

Print Email

วันที่ 2 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทย ระหว่าง มูลนิข้าวไทย ในพระราชูปถัมภ์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

Print Email

IMG 1156

IMG 1162

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้นำแบบธรรมาภิบาล” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9

Print Email

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และประธานการประชุมโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Print Email

IMG 0905

IMG 0895

IMG 0905

IMG 0910

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค) จะดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง(นบก) รุ่นที่ 2/2562

Print Email

IMG 0771

IMG 0805

IMG 0793

IMG 0818

วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “โครงการพระราชดำริ กับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื่น” ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Print Email