Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 9369

IMG 9376

IMG 9368

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยกระทรวงต่างประเทศจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการฑูต รุ่นที่ 31 ณ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

 

Print Email

IMG 9287

IMG 9303

IMG 9339

IMG 9347

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ผู้นำด้านจริยธรรม Ethical Leadership” ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครับจะดำเนินการฝึกอบรมผู้นำด้านจริยธรรม Ethical Leadership รุ่นที่ 10 ณ ห้องยูงทอง2 ชั้น 2 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า และการปลูกป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศ โดย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

Print Email

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และร่วมพิธีระลึกฤกษ์พระราชทานสร้างวิหารเซียน ด้วยทางมูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ได้จัดพิธีระลึกฤกษ์พระราชทานสร้างวิหารเซียน และพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิหารเซียนอุปถัมภ์ ณ อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)

Print Email

 

IMG 8803 Custom
IMG 8803 Custom

IMG 8803 Custom

IMG 8803 Custom

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ด้วย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลยุทธ์เจ้าสัวยุค Nano รุ่นที่ 8 ณ โรงแรม เซี่ยงไฮ้ แมนชั่น ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน "วิถีจันท์ วิถีไทย" พร้อมกับมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมชนะการประกวดผลไม้เมืองจันทบุรี และเดินชมนิทรรศการ ณ ลานขนส่วสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

Print Email

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ” ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาคณะชั้นต้น รุ่นที่ 4 ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติการเพื่อประชาชน” ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 14 ให้แก่ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 34 คน ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

Print Email

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561 และบรรยายพิเศษเรื่อง “เยาวชน เทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมฟ้าคราม ศูนย์ประชุมและอบรมสัมมนานครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

Print Email

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุบทุนการศึกษา โครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อยู่ดี มีสุข” ด้วยหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Print Email