Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 1640

IMG 1637

IMG 1647

IMG 1652

วันที่ 11 กันยายน 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการตัดสินการประกวดนวตกรรมข้าวไทยปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Print Email

IMG 1516

IMG 1526

IMG 1531

IMG 1564

วันที่ 11 กันยายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรบรรยายเรื่อง“ พระมหากษัตริย์” ด้วยหอการค้าไทยกำหนดให้มีผู้ร่วมโครงการรุ่นใหม่ ด์ไชน่าเยาวราชกทม.

Print Email

วันที่ 2 กันยายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทย ระหว่าง มูลนิข้าวไทย ในพระราชูปถัมภ์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

Print Email

IMG 1156

IMG 1162

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้นำแบบธรรมาภิบาล” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9

Print Email

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และประธานการประชุมโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Print Email

IMG 0905

IMG 0895

IMG 0905

IMG 0910

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค) จะดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง(นบก) รุ่นที่ 2/2562

Print Email

IMG 0771

IMG 0805

IMG 0793

IMG 0818

วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “โครงการพระราชดำริ กับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื่น” ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Print Email

IMG 0672 Small

IMG 0669 Small

IMG 0680 Small

IMG 0686 Small

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “สถาบันหลักของชาติกับความั่นคงของชาติ”ด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้เปิดการศึกาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 61 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Print Email

IMG 0563 Small

IMG 0584 Small

IMG 0564 Small

IMG 0609 Small

วันที่ 5 สิงหาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดดครงการฝึกอบรบ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

Print Email

67728308 2241983595850223 4529906740145160192 n Small

67821973 2241983709183545 6710966475370266624 n Small

67618025 2241983645850218 5017504189597614080 n Small

67544609 2241984162516833 9153425857329496064 n Small

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Print Email