Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 4044

IMG 4063

IMG 4070

IMG 4071

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดโครงการอบรมนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 3

Print Email

 

IMG 3962 Medium

IMG 3962 Medium

IMG 3962 Medium

IMG 3962 Medium

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 62 "การปรับตัวของชาวนาสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล" 

 

Print Email

IMG 3995 Medium

IMG 3995 Medium

IMG 3995 Medium

IMG 3995 Medium

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในงาน " ThaiBev Sustainability Day 2019 Business Partner Conference" ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ

Print Email

IMG 3923 MediumIMG 3923 MediumIMG 3923 MediumIMG 3923 Medium

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทกับการดำรงตนในตำแหน่งอัยการจังหวัด หลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ 39/2 ณ ห้องพาโรนามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 3838 MediumIMG 3838 MediumIMG 3838 MediumIMG 3838 Medium

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 2  ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดีรังสิต 

Print Email

IMG 3733 Medium

IMG 3733 Medium

IMG 3733 Medium

IMG 3733 Medium

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นประธาน พิธีมอบรางวัลการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

Print Email

IMG 3411

IMG 3436

IMG 3418

IMG 3483

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาปันพระปกเกล้า

Print Email

IMG 3559 MediumIMG 3559 MediumIMG 3559 MediumIMG 3559 Medium

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการบรรยาย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.)  รุ่นที่ 15 ในหัวข้อ "การยุติความขัดแย้งในสังคม" ณ สมาคมธรรมศาตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Print Email

IMG 3514

IMG 3516

IMG 3539

IMG 3544

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สร้างธรรมาภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ได้ดำเนินการส่งเสริมกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันธรรมมาภิบาล รฟม. ครั้งที่ 8 ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 

Print Email

IMG 3330

IMG 3353

IMG 3367

IMG 3374

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการผู้มีความสามารถในการบรรยายเรื่อง“ ประสบการณ์ในการทำสงครามกับการเมือง” ด้วยการเปิดสอนวิชาไทยศึกษา (HI 2001) จำนวนนักเรียน 227 คน

 

Print Email