Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ภายในงานมีการสรุปผลงานโครงการ “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Print Email

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 9 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กปร. และ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันนเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print Email

IMG 6364 Medium

IMG 6364 Medium

IMG 6364 MediumIMG 6364 Medium

         วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายสด หัวข้อวิชา "ศาสตร์พระราชา เรื่อง ศาสตร์แห่งการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน" ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 3 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ

Print Email

116767417 3033191613396080 6813288109977165391 o

116767417 3033191613396080 6813288109977165391 o

116767417 3033191613396080 6813288109977165391 o

116767417 3033191613396080 6813288109977165391 o

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สอนบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Print Email

116341308 3030531313662110 6728826552288560130 o

116341308 3030531313662110 6728826552288560130 o

116341308 3030531313662110 6728826552288560130 o

116341308 3030531313662110 6728826552288560130 o

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย และพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Print Email

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เกษตรสายพันธุ์ใหม่ พัฒนาชาติไทยยั่งยืน” ในโครงการ New Gen Hug Knowledge Edutainment Camp จัดโดย ธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ณ ห้อง convantion hall ชั้น 3 อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Print Email

IMG 5141

IMG 5141

IMG 5141

IMG 5141

วันที่ 6 มีนาคม 2563 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง นิยามและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เจ้าหน้าที่ สคช.

Print Email

 

IMG 5098

IMG 5098

IMG 5098

IMG 5098

วันที่ 5 มีนาคม 2563 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อวิชา “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1 ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Print Email

IMG 4973IMG 4973IMG 4973IMG 4973

วันที่ 3 มีนาคม 2563

    ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร  ณ ห้อง Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Print Email

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นปาฐกถาพิเศษในพิธีมอบรางวัล คนดี ประจำปี 2562 ด้วยมูลนิธิ คนดีประเทศไทย ร่วมก้บบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย ณ ห้อง ๑๑๑๑A ชั้น ๑๑อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Print Email