Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้นำแบบธรรมาภิบาล”

IMG 1156

IMG 1162

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้นำแบบธรรมาภิบาล” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9

Print Email