Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และประธานการประชุมโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Print Email