Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุบทุนการศึกษา โครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุบทุนการศึกษา โครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อยู่ดี มีสุข” ด้วยหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Print Email