Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561 และบรรยายพิเศษเรื่อง “เยาวชน เทิด ด้วย ทำ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมฟ้าคราม ศูนย์ประชุมและอบรมสัมมนานครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

Print Email