Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นประธานเปิดงานปิดทองผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต


 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์2556
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดงานปิดทองผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดเก่าโบราณ ตลาดหนองมนบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2556
Print Email