Secretary General of the Chaipattana Foundation

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลัดกระทรวงตามรอยพระยุคลบาท”
วันที่ 28 มกราคม 2553

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง ปลัดกระทรวงตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงาน ก.พ. ดัตระหนักถึงความสำคัญในการพพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหารระดับสูง และ เสริมสร้างมุมมองเชิงลึกด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

Print Email