Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในโครงการอบรมผู้นำชุมชน ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพนมทวนได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความสมานฉันท์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๑ โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะผู้นำชุมชน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Print Email