Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 9 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กปร. และ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันนเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print Email