Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร”

IMG 3256

IMG 3254

IMG 3261

IMG 3271

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการและผู้บริหารระดับสูงบรรยายเรื่อง“ คุณธรรมและระบบการบริหารสำหรับผู้บริหาร” กับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

 

Print Email