Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”

IMG 0415 Small

IMG 0423 Small

IMG 0417 Small

IMG 0425 Small

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

Print Email