Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดงาน "วิถีจันท์ วิถีไทย" พร้อมกับมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน "วิถีจันท์ วิถีไทย" พร้อมกับมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมชนะการประกวดผลไม้เมืองจันทบุรี และเดินชมนิทรรศการ ณ ลานขนส่วสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

Print Email