Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท”

IMG 6127 Small

IMG 6130 Small

IMG 6123 Small

วันที่ 27 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุมชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ

Print Email