Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในปาฐกถาเกียรติยศ ในหัวข้อเรื่อง “มองผ่านสายพระเนตร ร.9 สู่อนาคตของเมืองไทย”

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในปาฐกถาเกียรติยศ ในหัวข้อเรื่อง “มองผ่านสายพระเนตร ร.9 สู่อนาคตของเมืองไทย” โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม.

Print Email