เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

IMG 5814 Small

IMG 5813 Small

IMG 5816 Small

IMG 5820 Small

วันที่ 4 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดการหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ(บมช.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Print