Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย”

วันที่ 24 มิถุนายน 2557

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยายในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย” ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้หริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Print Email