Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม


วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" ในงานกิจกรรมบุญครั้งยิ่งใหญ่ วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2555 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2555 โดยมี พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ประธานอำนวยการจัดงานฯ , นายชวน ศิรินันท์พร ผวจ นครราชสีมา , นางสุมาลี ศิรินันท์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ , นายมุข วงศ์ชวลิตกุล กรรมการจัดงานฯ ผู้แทนภาคแอกชน สถาบันการศึกษา , นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผจก.ทั่วไปฯ ประธานกรรมการจัดงานฯ และนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

Print Email