Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “ล้นเกล้า ในดวงใจ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 20 มกราคม 2555

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อ “ล้นเกล้า ในดวงใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้พสกนิกรได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Print Email