Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ เปิดการประชุมระหว่างประเทศวันที่ 29 กันยายน 2554


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ เปิดการประชุมระหว่างประเทศ “Power and Energy Systems: Issues and Prospects for Asia (ICUE 2011)" เป็นการประชุมระหว่างประเทศประจำปี2554 ด้านระบบพลังงาน จัดโดย Asian Institute of Technology และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์และงานวิจัยทางวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบพลังงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งวิชาการ เอกชนและรัฐบาล จากในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงแรมอมารี ออร์คิด พัทยา เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี

Print Email