Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่กับปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี”วันที่ 16 สิงหคม 2554
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่กับปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี” ในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” จัดโดย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่และปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติงานราชการ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรุงเทพมหานคร

Print Email