Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

IMG 6784

IMG 6784

IMG 6784

IMG 6784

วันที่ 13 กันยายน 2563 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า

Print Email