Secretary General of the Chaipattana Foundation

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร

IMG 4973IMG 4973IMG 4973IMG 4973

วันที่ 3 มีนาคม 2563

    ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร  ณ ห้อง Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Print Email