Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ในการทำสงครามตู่สู่กับความยากจน”

IMG 3330

IMG 3353

IMG 3367

IMG 3374

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการผู้มีความสามารถในการบรรยายเรื่อง“ ประสบการณ์ในการทำสงครามกับการเมือง” ด้วยการเปิดสอนวิชาไทยศึกษา (HI 2001) จำนวนนักเรียน 227 คน

 

Print Email