Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา”

IMG 1516

IMG 1526

IMG 1531

IMG 1564

วันที่ 11 กันยายน 2562
ดร. สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรบรรยายเรื่อง“ พระมหากษัตริย์” ด้วยหอการค้าไทยกำหนดให้มีผู้ร่วมโครงการรุ่นใหม่ ด์ไชน่าเยาวราชกทม.

Print Email