Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า และการปลูกป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศ

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า และการปลูกป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศ โดย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

Print Email