Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์การทำสงครามกับความอยากจน”

IMG 5183

IMG 5181

IMG 5182

IMG 5188

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ประสบการณ์การทำสงครามกับความอยากจน” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

Print Email