เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จริยธรรมและหลักการสำคัญในการวางตนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จริยธรรมและหลักการสำคัญในการวางตนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด “ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร ’’ ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

Print