Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “70 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ”

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “70 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ” ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อน การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงาน กปร. สะพานพระราม 8

Print Email