Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 29 มกราคม 2561

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับกลาง ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

Print Email