Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนาวิชาการภายใต้กรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม และท่องวิถีสีชัง รวมพลังอย่างยั่งยืน ณ ห้อง 502 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Print Email