Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน 'ทำความดี' สวนศรีนครเขื่อนขันธ์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และการส่งมอบ “ห้องเรียนธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์”
เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน “ทำความดี” สวนศรีนครเขื่อนขันธ์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการส่งมอบ 'ห้องเรียนธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์' ในโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Print Email