Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง"ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง" ในการศึกษาอมรมนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 44/1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Print Email